MOJE PRIORYTETY

MOJE PRIORYTETY

Poparcie dla projektów edukacyjnych adresowanych do dzieci i młodzieży.

Wspieranie różnego rodzaju inicjatyw lokalnych, mających na celu rozwój dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

Modernizacja szkolnej bazy dydaktycznej.

Promowanie Wrocławia jako interesującego oraz prestiżowego ośrodka nauki i międzynarodowego dialogu.

Podniesie standardu i estetyki miejsc publicznych, ładu przestrzennego, jakości przestrzeni publicznej, rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskiej zabudowy.

Wspieranie inicjatyw kreujących Wrocław jako nowoczesny ośrodek współpracy szkolnictwa wyższego z przedsiębiorcami i samorządem.

Współpraca z miastami partnerskimi na rzecz wzmocnienia polityki kulturalnej rozwoju innowacji, wzmocnienie roli uczelni i instytutów badawczych na arenie międzynarodowej.

Rozwój współpracy międzynarodowej, wymiany studentów, popularyzacja osiągnięć nauki i kultury.

Promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego.